The Joinery

Yatoi-hozo-shachi-sen-shiguchi

Miyajima-tsugi

Shihou-ari-tsugi

Nimai-kama-tsugi

Hira-isuka-tsugi

Osaka-jo-otemon-hikae-bashira-tsugi

Kanawa-tsugi

Meji-tsukikake-awase-tsugi

Otoshi-ari-hozo-shikuchi

Hako-sen-tsugi

Kakeawase-komisen-tsugi

Kakushi-kanawa-tsugi

Okkake-daisen-tsugi

Komisen-inro-tsugi

Koshikake-ari-tsugi

Yose-ari-hozo-shikuchi

Suitsuki-sashi-shikuchi